A 28.HU WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJE A TOP NRG ENERGETIKAI VÁLLALAT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett. a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az
adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam

2. AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 •  ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

3. ADATKEZELŐ

A jelen adatkezelési tájékoztatóval összefüggésben az Adatkezelő a Top NRG Bt. (továbbiakban „Adatkezelő”).

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége: 

 • Adatkezelő neve: Top NRG Bt. 
 • Címe: 3400, Mezőkövesd, Sándor utca 15.
 • Cégjegyzékszám: 10-06-027599
 • A nyilvántartó bíróság megnevezése: Heves megyei cégbíróság
 • Adószám: 26324584-2-10
 • Telefon: +36 30 568 7879
 • Email: nullrezsi@gmail.com

A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban „Tájékoztató”) az Adatkezelő által végzett, önkéntes hozzájáruláson alapuló, a jelen Tájékoztatóban meghatározott célok érdekében végzett adatkezelésére vonatkozik. A jelen Tájékoztató szempontjából Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (továbbiakban „Érintett”).

Az érintettek köre:

 • Hírlevél feliratkozók: a www.28.hu weboldalon (továbbiakban „Honlap”) hírlevél szolgáltatást igénylő Érintettek.
 • Ajánlatkérők: Online a Honlapon, vagy személyesen az Adatkezelő valamelyik irodájában (továbbiakban „Offline”) az Adatkezelőtől ajánlatot igénylő Érintettek. 
 • Vásárlók, Ügyfelek, Partnerek: az Adatkezelővel kötött szerződés alapján az Adatkezelő szolgáltatását igénybe vevő, vagy termékét megvásárló Érintettek.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban „Infotv”) 5. § (1) bekezdése b) pontja, valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (General Data Protection Regulation továbbiakban „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdése a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Amennyiben Ön a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul, akkor azokat az Adatkezelő a mindenkor irányadó magyar és Európai Uniós adatvédelmi szabályok szerint kezeli. Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és ennek alapján tette meg a hozzájáruló nyilatkozatát.

5. AZ ADATOK FORRÁSA, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatok forrása: Az adatokat az Érintett önkéntes hozzájárulásával bocsájtja az Adatkezelő rendelkezésére:

 • Hírlevél feliratkozás esetén Honlapon történő regisztrációkor (továbbiakban „Regisztráció”),
 • Ajánlatkérő esetén az Adatkezelő egyes termékeihez kapcsolódó ajánlatkérés leadásakor online vagy Offline módon,
 • Vásárló, Ügyfél, Partner esetén a szolgáltatás igénybevételére vagy termék megvásárlására vonatkozó szerződés megkötésekor, létrejöttekor Online vagy Offline módon.

Az adatkezelés csak azon adatokra terjed ki, melyeket az Érintett a Honlapon történő regisztrációkor, vagy a regisztráció módosításakor, illetve az ajánlatkéréskor, vagy szerződéskötéskor az Adatkezelő rendelkezésére bocsát és kezelésükhöz a jelen Tájékoztató szerinti hozzájárulását megadja.

Az Érintettek az adatkezelési hozzájárulásukat a Honlapon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával tehetik meg. A checkbox kipipálásával – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján – Ön hozzájárul, hogy az Adatkezelő a megadott személyes adatait a GDPR, továbbá a jelen adatkezelési tájékoztató feltételei szerint kezelje. Tudomásul veszi, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, akár egy kattintással.

Az adatkezelés célja:

 • Hírlevél feliratkozók esetén: a Hírlevél feliratkozó azonosítása, az Adatkezelő szolgáltatásának és termékeinek értékesítése és ügyfél-szerzés céljából az Adatkezelő ajánlatokat, hírleveleket, akciókról, rendezvényekről szóló tájékoztatásokat, információkat küld az Érintett által megadott e-mail címre, és más online fórumra,
 • Ajánlatkérők esetén: az Adatkezelő termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó ajánlat Érintett részére való megadása,
 • Vásárlók, Ügyfelek, Partnerek esetén: a megvásárolt termék vagy szolgáltatás szerződés szerinti teljesítése, kapcsolattartás, számviteli célok: számlázás.

Az Adatkezelő tartalmi oldalainak megtekintése során a programban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és részletes, kimerítő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik azokra az esetekre, ha jogszabály az Adatkezelő számára kötelezettségként írja elő az adattovábbítást.

Google Analytics
A Honlap Google Analytics alkalmazást használ.

Google Analytics alkalmazása esetén:
A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a Honlap felhasználóinak szokásairól.

A Honlap üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a Honlapot. További szolgáltatásként a Honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít Honlap üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

Sütik alkalmazása a Honlapon

A Honlapon alkalmazott Sütikről bővebben a Honlapon lévő „süti beállításokban”, illetve az alábbi tájékoztatóban olvashat:

Cookie tájékoztató – 28.hu

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

6. A KEZELT ADATOK KÖRE

A kezelt adatok köre Érintettek szerint:

 • Hírlevél feliratkozók esetén: Hírlevél feliratkozó által megadott email cím.
 • Ajánlatkérők esetén: vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, érdeklődés tárgya, opcionális üzenet
 • Vásárlók, Ügyfelek, Partnerek esetén: vezetéknév, keresztnév, cégnév, lakcím, email cím, telefonszám, számlázási cím.

7. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Hírlevél feliratkozók esetén: adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a 28ponthu@gmail.com e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.

Ajánlatkérők, Vásárlók, Ügyfelek, Partnerek esetén:

A Honlapon történő regisztráció során megadott Online Adatok esetében, amíg az Érintett nem törli Regisztrációját, melyet Ön bármikor megtehet, továbbá adatellenőrzésnél és adat frissítésnél (évente), ha az adat a célt elérte.

Online és Offline megadott adatok esetében: általában egy év, nagyobb rendszerek kivitelezése esetén szerződéskötést követően a garancia ideje, de maximum a számviteli törvény által előírt ideig.

8. AZ ADATOK TÁROLÁSA, ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő a személyes adatokat a szerveren, és vállalatirányítási rendszerek segítségével digitális formában tárolja. A kezelt adatokhoz az Adatkezelő munkatársai közül is csak a kezelt adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak közül az erre feljogosítottak férhetnek hozzá. Az adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelenek hozzá ne jussanak. Az Adatkezelő munkatársai, megbízott és együttműködő partnerei, nyilatkozattal vállalják a munkájuk során tudomásukra jutott adatok védelmét, és elfogadják az ezzel kapcsolatos titoktartási kötelezettséget és az Adatkezelő adatkezelési szabályainak betartását.

Papír alapon tárolt adatok tényleges adatkezelési helye: 3400, Mezőkövesd, Sándor utca 15.

Az adatkezelés automatizáltsága: gépi, vírus védelemmel és saját szerveren többszörös jelszóval védett.

9. ADATFELDOLGOZÓ

Az Adatkezelő az adatkezeléshez adatfeldolgozót igénybe vesz.

Az Adatkezelő az adatok kezelése során – az Érintettek színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

NÉVCÍMTEVÉKENYSÉG
 Logika Könyvelőiroda 3300, Eger, Telekessy István utca 5.  az Adatkezelő mindenkori könyveléssel megbízott vállalkozása
   
   
   

Tárhelyszolgálató:

Név/Cégnév: NetMasters Europe Kft.
Székhely: 4200, Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5.
Telefon: +36 30 923 4646
E-mail: szia@netmasters.hu

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak az Adatkezelő munkatársai, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

10. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adatok továbbítása harmadik személynek az érintett beleegyezésével történhet, a cél elérése érdekében.

Hírlevél feliratkozók esetén: Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja harmadik fél részére.

Ajánlatkérők, Vásárlók, Ügyfelek, Partnerek esetén:

A személyes adatokat az adatkezelő harmadik személy részére pl. szállítmányozó, alvállalkozó stb. abban az esetben továbbítja, ha közte és a harmadik személy között fennálló megbízási szerződés alapján a harmadik személy, mint megbízott az Érintettel megkötendő szerződés megkötése során eljár.

A harmadik személy adatkezelő a Megbízottal megkötendő szerződésben vállal kötelezettséget a részére továbbított személyes adatok törvényi előírások szerint történő kezelésre.

11. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

Érintett jogai: Ön az adatkezelésről

– az adatkezelés megkezdését megelőzően (előzetes tájékoztatáshoz való jog), és az adatkezelés megkezdését követően is tájékoztatást kérhet,
– kérheti, hogy az Adatkezelő a kezelt személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Ön rendelkezésére bocsássa,
– kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését, korlátozását,
– tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
– bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
– a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Az előzetes tájékozódáshoz való jog
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk
 az általunk, illetve a megbízott adatfeldolgozónk által végzett adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul:

– az Adatkezelő – és ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az adatfeldolgozó – megnevezéséről és elérhetőségeiről,
– a tervezett adatkezelés célját,
– az Érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogairól, valamint azok érvényesítési módjáról,
– az adatkezelés jogalapjáról,
– a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
– a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – köréről,
– a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról,
– az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről.

A tájékoztatás kéréshez való jog
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott
– adatairól,
– azok forrásáról,
– az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
– időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
– az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
– adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
– az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb az Adatkezelőhöz való benyújtástól számított 25 napon belül az Ön által megadott e-mail elérhetőségre, vagy írásban tájékoztatást küldünk. Ezen tájékoztatás ingyenes, azonban, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan ismételt tájékoztatási kérelmet nyújt be, és az ismételt kérelme alapján az adatkezelő, vagy a megbízott adatfeldolgozó által kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását az adatkezelő jogszerűen mellőzte, az adatkezelő az ismételt és megalapozatlan kérelemmel összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az Érintettől.

A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely Önre vonatkozó pontatlan személyes adatát helyesbítsük. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre vagy írásban tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre vagy írásban tájékoztatást küldünk.
Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A zároláshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre vagy írásban tájékoztatást küldünk.
Az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítéséről, zárolásáról, megjelöléséről és törléséről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő legfeljebb 25 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljük elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A tiltakozáshoz való jog
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse az Adatkezelőt, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, az alábbi hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu

Ön az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg az Adatkezelőt.

12. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, mely módosítások a Honlapon való közzététellel lépnek hatályba.

13. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • EU 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személy és adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR)

Keresés a termékek között

Back to Top
Product has been added to your cart